ការភ្នាល់ក្នុងបាល់ទាត់៖ គ្រប់គ្រងបន្ទាត់គោលដៅ និងចំនួនសរុបសម្រាប់ជោគជ័យលើស/ក្រោម

ការភ្នាល់ក្នុងបាល់ទាត់ – នៅពេលនិយាយអំពីការភ្នាល់កីឡា ហ្គេមតិចតួចបង្កើតភាពរំភើប និងសកម្មភាពច្រើនដូចបាល់ទាត់។ […]